Часова
недељно
1. година 2. година 3. година
I II III IV V VI
1

Математика 1

Математика 2

Математика 3

Термодинамика Б

Механика флуида Б

Електротехника

2
3
4
5
6

Механика 1

Основи отпорности конструкција

Механика 2

Механика 3

Нумеричке методе

Основе аутоматског управљања

7
8
9
10
11

Конструктивна геометрија и графика

Отпорност материјала

Инжењерска графика

Машински елементи 1

Машински елементи 2

Технологија машинске обраде

Софтверско инжењерство
6.3.5
12
13
14
15
16

Физика и мерења

Основи социологије и економије

Машински материјали 1

Машински материјали 2

Основе WEB пројектовања
4.4.5
WEB пројектовање у машинству
5.4.5
Пројектовање база података
6.4.5
17
18
19
20
21

Програмирање

Енглески језик 1

Рачунарски алати

Енглески језик 2

Инжењерске комуникације
3.5.5

Машинско инжењерство у пракси

Стручна пракса Б - МИТ
4.8

Информациона интеграција пословних функција
5.5.5
Завршни предмет
(B.Sc. рад)
могући предмети:
(5.4.5),(5.5.5.)
(6.3.5),(6.4.5)

6.5.5
22
23
24
25