Mašinstvo i
Informacione
Tehnologije

Mašinski materijali, I i II deo

Autori:
Sedmak, A.
Šijački-Žeravčić, V.
Milosavljević, A.
Đorđević, V.
Vukićević, M.

Mašinski materijali, priručnik za laboratorijske vežbe I deo

Autori:
Dr Radica Prokić Cvetković, dipl. inž. met.
Mr Petar Smiljanić, dipl. inž. maš.
Dr Zoran Radaković, dipl. inž. maš.
Mr Gordana Bakić, dipl. inž. maš.
Mr Olivera Popović, dipl. inž. maš.
Mr Miloš Đukić, dipl. inž. maš.

Izdavač:
MAŠINSKI FAKULTET,
Univerziteta u Beogradu,
Ul. Kraljice Marije 15, Beograd
tel. (011) 3370 760
fax. (011) 3370 364

Beleške sa predavanja(handouts)možete naći ovde.