Mašinstvo i
Informacione
Tehnologije

Osnove proračuna mašinskih elemenata

Stepen sigurnosti

Stepen sigurnosti je odnos kritičnog i radnog napona kojem je mašinski deo izložen.

mimetex:S_\sigma=\frac{\sigma_{DM}}{\sigma}

Kritični napon je onaj pri kojem ulazimo u kritično stanje mašinskog dela i dobija se formulom:

mimetex:\sigma_{DM}=\sigma_{D(-1)M}=\sigma_{D(-1)}\frac{\xi_{1s} \cdot \xi_{2s} \cdot \xi_{3s}}{\beta_{ks}}

a radni, onaj napon kome je izložen mašinski deo u toku rada i formula za radni napon glasi:

mimetex:\sigma_{s}=\frac{M}{W}

gde M predstavlja Moment savijanja a W otporni moment poprečnog preseka. Dozvoljenom vrednosti za stepen sigurnosti se smatra ona vrednost izračunatog stepena sigurnosti koja obezbeđuje uslov da:radni napon bude manji od kritičog i pri najmanjem mogućem kritičnom i najvećem mogućem radnom naponu. Ukupan stepen sigurnosti izračunava se kao:

mimetex:S=\frac{S_\sigma \cdot S_\tau}{\sqrt{{S_\sigma^2}+{S_\tau^2}}}

Slika 2.1.
a) jednokraka poluga b) papučica kočnice doboša dizalice
c) normalna raspodela napona

Osnove proračuna mašinskih elemenata

Mašinski elementi se proračunavaju s ciljem da za određene radne uslove odrede dimenzije delova ili da se izaberu standardni delovi iz odgovarajućih familija. Takođe, korišćenjem ovih proračuna proverava se sigurnost odnosno sposobnost mašinskih delova da u datim uslovima izvržavaju predviđenu funkciju.

Slika 2.2.
Raspodela normalnih napona za prosta naprezanja:
a) zatezanje, b) savijanje, c) uvijanje, d) smicanje